Gebruikersovereenkomst / Algemene voorwaarden
Stichting HIER Achterhoek

Ondergetekenden:

Stichting HIER Achterhoek, gevestigd te Palmberg 18, 7021 DJ  Zelhem, hierbij vertegenwoordigd door Jeroen Muller & Chantal Muller-Reerink

& Gebruiker:

De bezoeker aan HIER Achterhoek die een ruimte / plek heeft geboekt. Met de NAW gegevens zoals deze zijn opgegeven tijdens het boekingsproces in de webshop van HIER Achterhoek.

Kwamen overeen tijdens een digitaal akkoord tijdens het boekingsproces van HIER Achterhoek.

Artikel 1

Stichting HIER Achterhoek, biedt de gebruiker een werkplek welke niet gekoppeld is aan een werklocatie. Er wordt derhalve enkel aanspraak gemaakt op de werkplek en niet op het gehele adres/kantoor. Gebruik van het pand en faciliteiten is volledig voor eigen risico.

Artikel 2

Er kan gebruik worden gemaakt van de locatie tussen 7:00 uur ’s ochtends en 23:00 uur ’s avonds.

Artikel 3

Kosteloos annuleren van een reservering kan. Dit moet minimaal 24 uur voorafgaand aan de geboekte dag / tijdstip plaatsvinden. Is de annulering korter dan 24 uur van te voren  dan zal er geen restitutie van de betaling plaatsvinden.

Artikel 4

Stichting HIER Achterhoek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de activiteiten van andere gebruikers of van belemmeringen in het gebruik van het kantoor door welke reden dan ook.

Artikel 5

Elke gebruiker is in het bezit van een eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de bezoekers en/of relaties binnen het pand. Bezoekers en/of relaties van gebruikers, mogen enkel onder begeleiding van gebruikers in het pand aanwezig zijn.

Artikel 6

Het is verboden te roken voor en in het pand. Roken is toegestaan, aan de rechterzijde van het pand bij de buitenasbak.

Artikel 7

Parkeerplaatsen aan de voorzijde van het pand, mogen gebruikt worden. Op deze parkeerplaats gelden de verkeersregels van de openbare weg. Parkeren op deze plaatsen is voor eigen risico. Stichting HIER Achterhoek kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan op deze parkeerplaats.

Artikel 8

Er wordt een clean-desk policy gehanteerd. Aan het einde  van de werkdag zal het bureau /tafel/spreekkamer opgeruimd dienen te zijn. Zaken als, kopjes/borden/bestek t.b.v. de afwas, dienen te zijn opgeborgen op de daarvoor bestemde en aangewezen plaats(en). Vuile vaat in de afwasmachine. Toiletruimten dienen schoon achtergelaten te worden.

Artikel 9

Met respect en de normale normen en waarden zal met elkaar omgegaan worden. Mocht er op een gegeven moment hier niet naar gehandeld worden, dan behoudt Stichting HIER Achterhoek zich het recht de overeenkomst van de gebruiker te beëindigen. In geval van maatschappelijk, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag, heeft Stichting HIER Achterhoek het recht de gebruiker per direct de toegang tot het pand te ontzeggen, zonder dat er enig recht op de schadevergoeding ontstaat voor de gebruiker. Ook behoudt Stichting HIER Achterhoek zich het recht de gebruiker niet meer toe te laten.

Artikel 10

Gebruiker vrijwaart Stichting HIER Achterhoek tegen boetes en/of aansprakelijkheidsstellingen die Stichting HIER Achterhoek worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van gebruiker.

Artikel 11

Gebruiker zal klachten en wensen schriftelijk en gedetailleerd indienen bij Stichting HIER Achterhoek. Huishoudelijke mededelingen kunnen per e-mail worden medegedeeld.

Artikel 12

Gebruiker is nimmer gerechtig derden in zijn plaats gebruik te laten maken van de in deze overeenkomst toegekende rechten en plichten. Onderverhuur voor gebruikers van zijn of haar werkplek is te allen tijde verboden.

Artikel 13

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting HIER Achterhoek partij is, is uitsluitend het Nederlands van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan als gevolg van of samenhangende met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Zutphen. Indien van rechtswege één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig worden verklaard, dan blijven alle overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht.